Suurim Matusekeskkond - 1000 Teenusepakkujat

Pärimisest

by matusest.ee

Lisaks matuse korraldamisele on teema, mis millega lähisugulased reeglina kokku puutuvad – pärimine. Pärimise teemadel võib olla nõustajaks ka matuse organiseerijate poolt valitud matusebüroo.

Pärimine Testament
Matus. Pärimine.

Pärida on võimalik 3-l viisil (järjestatud eelistuse järjekorras):

1. Pärimislepingu järgi, kui pärandaja on sõlminud pärimislepingu

2. Testamendi järgi, kui pärandaja on teinud testamendi

3. Seaduse järgi, kui puudub kehtiv pärimisleping või testament

PÄRIMINE PÄRIMISLEPINGU JÄRGI

Pärimisleping on kokkulepe, millega pärandaja nimetab teise lepingupoole või muu isiku oma pärijaks või millega seadusjärgne pärija loobub pärimisest.

Pärandaja eluea jooksul puuduvad pärijatel pärandiga seonduvad õigused ja kohustused.

Pärimisleping sõlmitakse, seda muudetakse või see lõpetatakse vaid notariaalselt. Pärimislepingut ei saa pärandaja ühepoolselt muuta.

PÄRIMINE TESTAMENDI JÄRGI

Testamendiga saab pärandaja muuta seadusejärgset pärijate ringi. Pärandaja eluea jooksul puuduvad pärijatel pärandiga seonduvad õigused ja kohustused. Pärandajal on õigus oma eluea jooksul teha oma pärandvaraga seonduvaid tehinguid.

Testamenti võib koostada 2-l viisil:

1. kodus

Kodune testament võib olla pärandaja enda poolt koostatud või tunnistajate juuresolekul pärandaja poolt allkirjastatud. Kodusel testamendil peab olema märgitud koostamise täpne kuupäev, sest kodune testament kaotab kehtivuse 6 kuud peale koostamist, juhul kui pärandaja elab. Ilma koostamise kuupäevata on kodune testament kehtetu.

2. notariaalselt

Notariaalne testament on kas koostatud notari poolt või koostatud isiku enda poolt, kuid hoiustatud notari juures. Notariaalne testament on tähtajatu ning seda võib pärandaja muuta.

PÄRIMINE SEADUSE ALUSEL

Seaduse alusel pärimisõigus ja selle järgnevus on alltoodud tabelis:

Pärimisõiguse järgnevus Pärivad pärandaja Abikaasa pärandiosa
1. järjekord Lapsed Abikaasa pärib võrdses osas lastega, aga mitte vähem kui 1/4 pärandist.
2. järjekord Vanemad Abikaasa pärib pool pärandist.
3. järjekord Vanavanemad Abikaasa pärib kõik, kolmanda järjekorra pärijad abikaasa kõrval ei päri.

Kui pärandvara hulgas on abikaasade ühisvara, on lahkunu abikaasal õigus nõuda talle kuuluva osa eraldamist ühisvarast.

Kui seadusejärgseid pärijaid ei ole, on pärijaks kohalik omavalitsus.

PÄRANDI VASTUVÕTMINE JA PÄRANDIST LOOBUMINE

Pärandaja surma korral läheb pärand automaatselt pärijatele.

Pärijatel on õigus loobuda pärimisõigusest 3 kuu jooksul, pärast pärandaja surma ja oma pärimisõigusest teadasaamisest. Pärast loobumisotsust ei saa pärijad enam pärandit vastu võtta. Samuti ei saa pärimisõigusest loobuda peale pärandi vastuvõtmist.

Nii pärimine (ehkki pärand ise läheb pärijale üle automaatselt) kui pärandist loobumine tuleb vormistada notariaalselt. * https://www.eesti.ee/et/perekond/varalised-suhted-perekonnas/paerimine/

Samm-sammulise juhendi matuse korraldamiseks leiate SIIT.  Otsingut saate täpsustada valides avalehe menüüst maakonna või sisestades täpsema asukoha.

Avatar

matusest.ee